قانون رسیدگی به تخلفات اداری
  • 01:00
  • 4 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
50,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • با توجه به این اینکه انسان می تواند با دارا بودن عنصر استعداد و توان اندیشیدن برترین موجود هستی وخلیفه خداوند بر زمین شود و یا پست ترین موجود هستی گردد . او با همه زمینه های رشد و تعالی تسلیم هواهای نفسانی شده و از تمامی آموزه های تعالی بخش خداوند خویش را محروم می نماید و این همان فاسد شدن ماهیت انسانی اوست به جهت جلوگیری از این انحراف جوامع انسانی راهکارههای متعددی را پیش بینی می نماید یکی از شیوه های مبارزه با فساد پذیری انسان تنبیه یا مجازات می باشد. که از بدو تاریخ به شکل مختلف مورد استفاده بوده است. در طول ادوار تاریخی ( از پیدایش خط تا دوران باستان و از عهد باستان تا قرون وسطی و از قرون وسطی تا عصر معاصر و از عصر معاصر تاکنون رفته رفته مجازات ها مسیر منطقی به خود گرفته اند.
محتوای درس
تعاریف و مفاهیم تخلفات اداری و فساد اداری
1 تعاریف و مفاهیم تخلفات اداری و فساد اداری 15:10
مصادیق تخلفات اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ماده 8
1 مصادیق تخلفات اداری در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ماده 8 13:19
مجازات های قانونی تخلفات اداری
1 مجازات های قانونی تخلفات اداری 12:44
مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به تخلفات اداری
1 مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به تخلفات اداری 18:47

فایل های تمرینی