مدیریت و رهبری اثربخش
  • 4 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
35,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • مدیران با سواد فراوانند و مدیران اثر بخش نادر، ارزشمندی مدیران تنها به سواد آنها نیست بلکه به کارهای درستی است که انجام می دهند.چگونگی تصمیم گیری در خصوص این که چه کارهایی درست است و همین طور نحوه انجام دادن این کارها موضوع دوره مدیریت و رهبری اثربخش در عمل است.
محتوای درس
تعریف supervisor و وظایف آن
1 تعریف supervisor و وظایف آن 00:13
مهارت، توانایی و مسئولیت سرپرستان و ویژگی کار آنها
1 مهارت، توانایی و مسئولیت سرپرستان و ویژگی کار آنها 00:11
4 سیستم عصبی مرتبط به سرپرستان و تئوری هایی در زمینه سرپرستی
1 4 سیستم عصبی مرتبط به سرپرستان و تئوری هایی در زمینه سرپرستی 00:16
سطوح مدیریتی و روش های شناسایی و حل مشکلات
1 سطوح مدیریتی و روش های شناسایی و حل مشکلات 00:13

فایل های تمرینی