مهارتهای ارتباطی
  • 00:45
  • 3 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه دارد
30,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • همه ما توانایی برقراری ارتباط موثر را داریم.تفاوت فقط در این است که چگونه از این توانایی استفاده کنیم. هدف از برگزاری دوره، آشنایی با رفتار انسان در سازمان و طرز صحیح برخورد رفتاری و کسب مهارتهای ارتباطی برای رهبری موثر سازمان، تلفیق نیازها و علایق مشترک کارکنان با اهداف سازمان می باشد.
محتوای درس
ارتباط موثر و آشنایی با آن
1 ارتباط موثر و آشنایی با آن 00:19
اصول ماده ای ارتباطات و نحوه داشتن ارتباط موثر
1 اصول ماده ای ارتباطات و نحوه داشتن ارتباط موثر 00:15
مدل ارتباطی و نیاز شناسی و فنون شنیدن موثر
1 مدل ارتباطی و نیاز شناسی و فنون شنیدن موثر 00:11

فایل های تمرینی