بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما)
  • 01:00
  • 10 فصل
  • متوسط
  • گواهینامه ندارد
32,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
  • ارتقاء سطح آگاهی و دانش مدیران نسبت به امنیت فناوری اطلاعات و مدیریت موثر آن در بکاگیری منابع فناوری اطلاعاتی در سازمان ها
محتوای درس
شناخت روشهای مدیریت IT
1 شناخت روشهای مدیریت IT 14:53
مدیریت و مهارت های مدیر فن آوری و تفاوت ITM و ITSM
1 مدیریت و مهارتهای مدیر فن آوری و تفاوت ITSM وITM 18:19
COBIT 5 و تعریف ذینفع
1 COBIT5 و تعریف ذینفع 12:04
اصول COBIT5 ،حاکمیت در COBIT5 و آبشار اهداف COBIT5
1 اصول COBIT5 ،حاکمیت در COBIT5 و آبشار اهداف COBIT5 11:57
محدوده ها در حوزه حاکمیتی و مدیریتی در COBIT5
1 محدوده ها در حوزه حاکمیتی و مدیریتی در COBIT5 09:24
چرخه دمینگ و IT RESOURCE
1 محدوده ها در حوزه حاکمیتی و مدیریتی در COBIT5 21:48
امنیت اطلاعات و استانداردهای آن و احراز هویت
1 امنیت اطلاعات و استانداردهای آن و احراز هویت 19:14
امنیت اطلاعات و حمله روز صفر و BYOD
1 امنیت اطلاعات و حمله روز صفر و BYOD 08:10
مدیریت مخاطرات و بررسی ابزارهای ارزیابی مخاطرات
1 مدیریت مخاطرات و بررسی ابزارهای ارزیابی مخاطرات 10:59
ابزار FMEA و سازمان های ایجاد قوانین و امور حقوقی در سطح جهان
1 ابزار FMEA و سازمان های ایجاد قوانین و امور حقوقی در سطح جهان 07:35

فایل های تمرینی