HTML & CSS
  • 01:00
  • 5 فصل
  • ابتدایی
  • گواهینامه دارد
در این دوره شما با دستورات html5 , css3.0 آشنا شده و تکنینک های طراحی صفحات وب را فرا می گیرد.
50,000تومان
پیش نیازهای درس
آنچه خواهید آموخت
محتوای درس
معرفی دوره
دستورات اولیه html و ایجاد جدول ها
دستورات مربوط به تصاویر
دستورات CSS Typography
ایجاد صفحات با ساختار tableless

فایل های تمرینی